AlgKool
Lasteaed
 
 
 

Uuemõisa Lasteaed-Algkool


DokumendidPõhimäärus
 
     

 

M Ä Ä R U S

Uuemõisa 06. mai 2010 nr 22

Uuemõisa Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Määrus kehtestatakse Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõigete 3 ja 4; Koolieelse

lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning Haldusmenetluse seaduse § 92 lg 4 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimetus

Haridusasutuse nimi on Uuemõisa Lasteaed-Algkool (edaspidi lasteaed-algkool) ning ametlik

lühend ULA.

§ 2. Haldusala

(1) Lasteaed-algkooli kõrgemalseisvaks organiks on Ridala Vallavalitsus (edaspidi

vallavalitsus).

(2) Lasteaed-algkool on vallavalitsuse haldusalas tegutsev haridusasutus, mis juhindub oma

tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest,

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast

põhimäärusest.

§ 3. Liik

Lasteaed-algkool on ühe haridusasutusena tegutsev algkool ja lasteaed.

§ 4. Asukoht

Lasteaed-algkool asub aadressil Tallinna mnt 83 Uuemõisa alevik Ridala vald 90401 Lääne

maakond.

§ 5. Teeninduspiirkond

(1) Lasteaed-algkooli teeninduspiirkond on Ridala valla haldusterritoorium. Lastevanemate

avalduse ja vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi haridusasutusse ka väljastpoolt

teeninduspiirkonda.

(2) Lasteaeda võetakse lapsi vastu vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud lasteasutusse

vastuvõtmise ja sealt lahkumise korrale.

§ 6. Pitsat, eelarve, sümboolika ja kodulehekülg

(1) Lasteaed-algkoolil on eelarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.

(2) Lasteaed-algkool kasutab vallavalitsuse arvelduskontosid.

(3) Lasteaed-algkoolil on oma kodulehekülg.

§ 7. Asjaajamis-, kasvatus- ja õppekeel

(1) Lasteaed-algkooli asjaajamiskeel on eesti keel.

(2) Lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatuskeel on eesti keel.

§ 8. Haldusmenetlus

Lasteaed-algkooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse Haldusmenetluse

seaduse sätteid, arvestades kooli ja lasteaia tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate

erisustega.

2. peatükk

TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 9. Tegevuse eesmärgid

(1) Lasteaed-algkooli põhieesmärk on kindlustada konkurentsivõimeline alus- ja põhiharidus

elukohajärgses koolis.

(2) Lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on aidata kaasa isiksuse arengule, kes:

1) juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest;

2) suhtub heasoovlikult kaasinimestesse, austab nende vabadust ja väärikust;

3) soovib ja oskab teha koostööd;

4) tunneb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tajub seotust Euroopa ja kogu inimkonnaga;

5) tunneb ja austab oma koduvalla ja -riigi ajalugu, kultuuri ning omab ettekujutust ka teiste

rahvaste kultuuridest;

6) austab ja järgib seadusi, on teadlik oma kodanikukohustustest ja -vastutusest;

7) hoiab loodust, suhtub säästlikult keskkonda ja loodusressurssidesse;

8) usaldab ennast, on väärikas ja enesekriitiline;

9) väärtustab terveid eluviise, arendab vaimu ja keha;

10) püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid, on motiveeritud õppima ja

oskab õppida;

11)mõistab töö vajalikkust inimeste ja ühiskonna arengus, on valmis heategevuslikuks tööks;

12) on ettevõtlik, tuleb toime muutuvas õpi- ja elukeskkonnas.

§ 10. Tegevuse ülesanded

Lasteaed-algkooli tegevuse ülesanded on:

1) koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaldamine;

2) kooliealistele lastele 6-klassilise hariduse omandamise ja koolikohustuse täitmise

võimaldamine ning eelduste loomine õpingute jätkamiseks üldhariduskooli 7. klassis;

3) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist,

sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;

4) anda süstematiseeritult edasi teadmisi, oskusi, arusaamu, hoiakuid, tõekspidamisi ja

suundumuste süsteemi, tänu millele inimene omandab võime käituda, orienteeruda,

otsustada, omandada ning korrigeerida oma käitumist;

5) arendada täiskasvanute ja lastevahelisi positiivseid suhteid, luua hea mikrokliima;

6) arvestades lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi, luua võimalused ning aidata

kaasa laste õppimise ja tööga toimetulevateks isiksusteks kujunemisel;

7) arendada lastes soovi loovaks tegutsemiseks;

8) aidata lapsel kujuneda endast, kodust, perekonnast ja kaasinimestest lugupidavaks

isiksuseks;

9) soodustada laste kasvamist ja arenemist nende individuaalsust arvestades;

10) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks lasteaed-algkooli juures;

11) tagada laste haridusasutuses viibimise ajal tema vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise

kaitse.

3. peatükk

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUSE ALUSED

§ 11. Struktuur

(1) Lasteaias on liitrühmad lastest vanuses 2 kuni 7 aastat ja algkoolis õpivad õpilased 1.- 6.

klassini.

(2) Rühmade arvu lasteaias määrab vallavalitsus, rühmad moodustab ja kinnitab lasteaedalgkooli

direktor (edaspidi direktor) oma käskkirjaga.

(3) Lasteaed-algkoolis töötavad pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid, beebikool ning

ettevalmistusrühm koolieelikutele alushariduse omandamise võimaldamiseks vastavalt

õpilaste ja lastevanemate soovile ning vajadusel parandusõppe rühm.

(4) Lasteaed-algkoolil on raamatukogu õppe- ja metoodilise kirjandusega, mis tegutseb kooli

kodukorra ja haridus- ja teadusministri kehtestatud määruse alusel.

(5) Lasteaed-algkoolil on oma mänguväljak ja spordiplats.

(6) Lasteaed-algkoolil on oma söökla.

§ 12. Arengukava

(1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed-algkool koostöös hoolekogu ja

õppenõukoguga arengukava.

(2) Lasteaed-algkooli arengukavas määratakse haridusasutuse:

1) arenduse põhisuunad ja valdkonnad;

2) tegevuse eesmärgid ja ülesanded;

3) tegevuskava kolmeks aastaks;

4) arengukava uuendamise kord.

(3) Lasteaed-algkooli arengukava kinnitamine toimub Ridala Vallavolikogu poolt sätestatud

korras.

§ 13. Õppekava

(1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava ning

alushariduse raamõppekava alusel koostatud lasteaed-algkooli õppekava.

(2) Õppekava kinnitab direktor, kooskõlastatult õppenõukoguga, oma käskkirjaga.

(3) Lasteaiarühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

(4) Lasteaed-algkoolil peab olema kehtiv koolitusluba, mis annab õiguse õppe- ja

kasvatustegevuseks.

(5) Igas klassis õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja

haridusministri määrusega kinnitatud õpikute loetelust ning töötab nende alusel välja

ainekava, mille kinnitab direktor.

§ 14. Õppe- ja kasvatustöö korraldus algkoolis

(1) Õppeaasta algab 1. septembril.

(2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ning koolivaheaegadest. Õppeperioodis on vähemalt

175 õppepäeva (35 õppenädalat). Koolivaheajad on määratud haridusministri määrusega.

(3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse

algkooli õppekavaga.

(4) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja

poolaasta.

(5) Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetunni minimaalne pikkus on 10 minutit,

söögivahetunni pikkus on 20 minutit.

(6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kindlaks tunniplaanis, mille

kinnitab direktor. Koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse sätestab

päevakava. Tundide eel ja vahetundide ajal hoiavad kooli üldkasutavates ruumides

korrapidajaõpetajad direktori poolt kinnitatud korrapidamise graafiku alusel.

(7) Algkool võimaldab koolikohustuse täitmist koduõppe vormis ja alghariduse omandamist

individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras. Algkool arvestab õpilaste

hariduslike erivajadustega.

(8) Algkool võimaldab õpilastele logopeedilist ja õpiabi.

(9) Õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursuse kordamajätmise

alused, tingimused ja korra määrab kooli õppekava.

(10) Algkoolil on õppenõukogu poolt kinnitatud klassitunnistuse vorm.

(11) Algkoolis õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt, B- võõrkeelena vene keelt.

(12) Õpilastele väljastatakse algkoolis õppimise perioodiks õpilaspilet.

§ 15. Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias

(1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päevase lahtiolekuaja kinnitab

vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

(2) Lasteaia igal rühmal on lasteaia õppekava alusel koostatud tegevus- ja päevakava.

(3) Lasteaia õppekava läbinule antakse tunnistus.

(4) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist ja psühholoogilist abi.

(5) Lasteaia tegevus ja päevakava kinnitab õppenõukogu ettepanekul direktor.

§ 16. Lasteaed-algkooli ja kodu koostöö

(1) Algkooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond kokku lastevanemate

üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas.

(2) Algkooli klassi ja lasteaia rühma lastevanemate koosoleku kutsub kokku klassijuhataja

või rühma õpetaja vähemalt ühe korra aastas.

(3) Klassi õpilaste või rühma 1/3 lastevanemate nõudel on lasteaed-algkooli juhtkond

kohustatud kokku kutsuma selle klassi või rühma lastevanemate koosoleku.

(4) Lastevanemate koosolek võib teha direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö

korraldamiseks.

(5) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse õpilasega algkoolis läbi arenguvestlus, mille

üldeesmärk on õpilase arengu toetamine.

(6) Õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest võtab osa lapsevanem (eestkostja, hooldaja) ja

õpilase klassijuhataja, kaasatakse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid ning vajadusel

vallavalitsuse esindaja.

(7) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse kooli õppenõukoguga ja

hoolekoguga ning selle kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 17. Laste ning õpilaste vastuvõtt ja väljaarvamine

(1) Laste lasteaiarühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud

korras.

(2) Õpilaste vastuvõtt algkooli toimub lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

(3) Õpilase kooli nimekirjast kustutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

(4) Koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib algkoolist välja arvata lapsevanema või

eestkostja kirjaliku avalduse alusel, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või

lapsevanema või eestkostja valitud kooli ning seda kinnitab kooli teatis.

(5) Laste lasteaeda ja õpilaste algkooli vastuvõtmise ning väljaarvamise vormistab direktor

oma käskkirjaga.

4. peatükk

LASTE, ÕPILASTE JA LAPSEVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 18. Laste ja õpilaste õigused

(1) Lasteaias on lastel õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale,

eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile

ja toetusele alghariduse omandamisel.

(2) Algkoolis on õpilasel õigus:

1) võtta osa õppetööst;

2) õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

3) täita koolikohustust koduõppe vormis haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud

korras;

4) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogilt täiendavat abi ja konsultatsiooni

pedagoogi tööaja piires;

5) saada õppekava täitmiseks tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti, mille

kasutamise ja tagastamise tingimused ja kord sätestatakse algkooli kodukorras;

6) kasutada klassivälises tegevuses tasuta algkooli kasutuses olevaid rajatisi, ruume,

raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm. vahendeid;

7) asutada ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus

algkooli ja kodu kasvatustaotlustega;

8) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;

9) saada algkoolis õppimise perioodiks õpilaspilet;

10) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse poolt

kehtestatud ulatuses ja korras;

11) saada algkoolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet

õppimisvõimaluste kohta;

12) pöörduda oma õiguste kaitseks direktori, õppenõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse

haridusnõuniku, riikliku järelevalve organite või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 19. Õpilaste kohustused

Õpilased on kohustatud:

1) täitma koolikohustust;

2) osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks algkooli poolt ettenähtud

tunniplaanile ja õppekorraldusele;

3) suhtuma oma töösse kohusetundlikult ja õppima võimetekohaselt, end arendama ning oma

teadmisi pidevalt täiendama;

4) täitma õppenõukogu kehtestatud algkooli kodukorda ning kandma vastutust selle eiramise

eest;

5) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse;

6) käituma väärikalt;

7) hoidma loodust;

8) hoidma tema kasutuses olevaid esemeid;

9) hüvitama (vanema või eestkostja kaasabil) koolile tekitatud aineline kahju õigusaktides

sätestatud korras;

10) täitma teisi õigusaktides tulenevaid kohustusi.

§ 20. Lapsevanemate õigused

Lapsevanematel on õigus:

1) tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaiarühma päevakava

järgides;

2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidata

ise kaasa nende tingimuste kujunemisel;

3) osaleda lasteaed-algkooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;

4) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda õppenõukogu,

hoolekogu või direktori poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike järelvalve organite poole;

5) tutvuda lasteaed-algkooli tegevus-, päeva- ja õppekavaga;

6) saada teavet lasteaed-algkooli töökorralduse kohta;

7) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes.

§ 21. Lapsevanemate kohustused

Lapsevanemad on kohustatud:

1) vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras tasuma igakuiselt õppe- ja

toitlustuskulu tasu;

2) kinni pidama lasteaiarühma päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise

nõuetest.

3) informeerima lasteaed-algkooli õpetajat või direktorit laste puudumajäämisest;

4) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alus- ja alghariduse omandamiseks.

§ 22. Õpilaste tunnustamine ja mõjutamine

Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja algkooli

kodukorras sätestatud alustel ja korras.

5. peatükk

TÖÖTAJAD

§ 23. Töötajad

(1) Lasteaed-algkooli töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teenindav personal.

(2) Pedagoogid on kooli ja lasteaia õpetajaid, direktor, tema asetäitja ning õppe- ja

kasvatusalal töötavad isikud.

§ 24. Personali koosseisu määramine ja töölepingud

(1) Lasteaed-algkooli personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega ja

tuginedes haridusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisudele.

(2) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud direktor vastavuses töösuhteid

reguleerivate õigusaktidega.

§ 25. Konkursi korraldamine, atesteerimine ja mentorlus

(1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille

läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

(2) Pedagoogi kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle

otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab

haridusminister määrusega.

(3) Pedagoogil on õigus taotleda ametijärgu tõstmist.

(4) Esimest aastat koolis töötavale õpetajale (vajadusel ka hiljem) määrab juhtkond mentori

tema toetamiseks õpetaja ametioskuste omandamisel.

§ 26. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

(1) Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute,

ametijuhendite, töösisekorraeeskirja, lasteaed-algkooli põhimääruse ja muude

õigusaktidega.

(2) Pedagoogide ülesandeks on laste õpetamine ja kasvatamine ning selleks vajalike

tingimuste loomine. Pedagoogitöö peab baseeruma lugupidaval suhtumisel lapsesse ja

lapsevanemasse.

(3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

(4) Personal on kohustatud andma teavet direktorile, valla haridus- või sotsiaaltöötajatele

lapse ebarahuldavast kasvukeskkonnast või kui on selgunud, et laps on kehalise,

emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk

LASTEAED-ALGKOOLI ELU KORRALDAMINE

§ 27. Juhtimine

(1) Lasteaed-algkooli juhib direktor.

(2) Lasteaed-algkooli direktor:

1) juhib lasteaed-algkooli kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust

koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga;

2) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud

õppekavale;

3) koostab lasteaed-algkooli eelarveprojekti, mille kooskõlastab hoolekoguga ja esitab selle

vallavalitsusele;

4) vastutab Ridala Vallavolikogu poolt kehtestatud korras lasteaed-algkooli vara säilimise ja

sihtotstarbelise kasutamise eest;

5) tunnustab personali;

6) kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;

7) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötajale tööle võtmisel, samuti

töötamise ajal sisekorraeeskirja, töökaitse- ja tuleohutusnõudeid;

8) loob tingimused koostööks;

9) annab oma pädevuse piires käskkirju;

10) on aruandekohustuslik lasteaed-algkooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees;

11) omab õigust teha lasteaed-algkooli kasuks lasteaed-algkooli pidaja nimel tehinguid, milles

see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.

(3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse

kehtestatud korras, kooskõlastatult hoolekoguga. Konkursi võitnud isiku kinnitab

ametisse vallavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab

vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 28. Õppenõukogu

(1) Lasteaed-algkoolil on õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramiseks, analüüsimiseks,

hindamiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks õppenõukogu.

(2) Õppenõukogu liikmeteks on lasteaed-algkooli kõik pedagoogid. Nõukogu esimees on

direktor.

(3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 29. Hoolekogu

(1) Lasteaed-algkooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab vallavalitsus

hoolekogu, kuhu kuuluvad vallavolikogu esindaja, algkooli õpetajate esindaja, lasteaia

õpetajate esindaja ning vähemalt kolm lastevanemate ja lasteaed-algkooli toetavate

organisatsioonide esindajat.

(2) Hoolekogu tegutsemine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 30. Juhtkond

(1) Lasteaed-algkoolil on juhtkond, mille moodustab direktor oma käskkirjaga.

(2) Juhtkond on direktorile algkooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev

organ, mis tegeleb algkooli tegevuse strateegilise planeerimisega ja lasteaed-algkooli

korralduslike küsimustega.

7. peatükk

SISEHINDAMINE JA JÄRELEVALVE

§ 31. Sisehindamine

(1) Lasteaed-algkoolis viiakse läbi sisehindamist, mille käigus analüüsitakse lasteaedalgkooli

õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist ja hinnatakse nende tulemuslikkust.

(2) Sisehindamise korra kehtestab direktor.

(3) Lasteaed-algkool koostab vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul sisehindamise

aruande seaduses sätestatud korras.

(4) Nõustamine sisehindamise küsimustes toimub haridus- ja teadusministri määrusega

kehtestatud korras.

§ 32. Järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja

Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteaed-algkooli

asukohajärgne maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

(2) Teenistuslikku järelvalvet lasteaed-algkooli kui asutuse ja tema juhi tegevuse

seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

8. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE JA EELARVE

§ 33. Vara

(1) Lasteaed-algkooli vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja

valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(2) Vara kasutamise kord määratakse kindlaks siseeeskirjadega, ametijuhenditega ja

töölepingutega personalile ning kodukorraga õpilastele või direktori erikorraldusega nii

personalile kui õpilastele vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 34. Rahalised vahendid ja eelarve

(1) Lasteaed-algkooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised

sihtasutustelt, annetustest ja lasteaed-algkooli põhimääruses sätestatud algkooli õppekava

välisest tegevusest saadud tuludest.

(2) Lasteaed-algkooli raamatupidamist korraldab tsentraliseeritult vallavalitsus.

(3) Lasteaed-algkooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu ja vallavalitsus ning

eelarve kinnitab Ridala Vallavolikogu.

(4) Pedagoogide töötasustamise alused kinnitab Ridala Vallavolikogu.

§ 35. Asjaajamine ja aruandlus

(1) Lasteaed-algkooli ajaajamiskorra kehtestab direktor

(2) Lasteaed-algkool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande

rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(3) Lasteaed-algkoolis peetakse ja täidetakse kohustuslikke dokumente vastavalt haridus- ja

teadusministri määrusega kehtestatud loetelule ja vormidele.

9. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 36. Ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

(1) Lasteaed-algkooli korraldab ja kujundab Ridala Vallavolikogu otsusel ümber

vallavalitsus. Lasteaed-algkooli ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse

arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi,

maavanemat, lasteaed-algkooli lapsevanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) ja õpilasi

vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(2) Lasteaed-algkooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib toimuda järgmistel

juhtudel:

1) vallas koolinõudluse suurenemisel või vähenemisel;

2) suurenenud või vähenenud finantseerimisvõimaluste tõttu;

3) ümberkorralduste tõttu haridussüsteemis;

4) muudel seadusest või riiklikust regionaalpoliitikast tulenevatel juhtudel.

(3) Lasteaed-algkooli ümberkorraldamine või ümberkujundamine toimub pärast õppeperioodi

lõppu.

§ 37. Tegevuse lõpetamie

(1) Lasteaed-algkooli tegevuse lõpetab Ridala Vallavolikogu otsusel vallavalitsus. Tegevuse

lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridusja

Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaed-algkooli lapsevanemaid (eestkostjaid,

hooldajaid) ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

(2) Lasteaed-algkooli tegevus lõpetatakse, kui:

1) riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta algkooli õppetase riikliku õppekavaga

kehtestatud nõuetele;

2) lasteaed-algkooli ei ole võimalik finantseerida;

3) koolitusload on tühistatud;

4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

(3) Tegevus lõpetatakse pärast õppeperioodi lõppu.

(4) Tegevuse lõpetamise järel tagab vallavalitsus lasteaialastele/õpilastele võimaluse teenuse

kasutamiseks/õppimiseks teises haridusasutuses.

(5) Lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamisel rahuldab direktor lasteaed-algkooli tegevuse

käigus Ridala vallale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad vastavalt vallavalitsuse poolt

moodustatud likvideerimiskomisjoni otsusele.

10. peatükk

LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

§ 38. Lõppsätted

(1) Lasteaed-algkooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Ridala

Vallavolikogu.

(2) Ridala Vallavolikogu 25. aprilli 2001.a. määruse nr 4 “Ridala valla koolide põhimääruste

redaktsiooni kinnitamine” punkti 1. alapunkt 1.2. tunnistatakse kehtetuks.

§ 39. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 01. septembrist 2010.a.

§ 40. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Olev Peetris

Volikogu esimees

 
 
Kõik õigused kaitstud © Uuemõisa Lasteaed-Algkool